Vi er tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon 993 62 500

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan en kirkelig seremoni vanligvis vil foregå.

Vi i Rissa og Leksvik begravelsesbyrå har valgt å bruke ordet GRAVFERD i forbindelse med seremoniene – dette er et fellesbegrep som dekker både begravelse og bisettelse.

Begravelse er en gravferd som etterfølges av at kisten senkes ned i jorden.

Bisettelse er en gravferd som etterfølges av kremasjon.

Gravferden kan gjennomføres i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale. I Rissa har vi et flott seremonirom som kan benyttes, dersom dere ønsker det.

Begravelsesbyrået har lang erfaring med å tilrettelegge, og å bistå i ulike gravferder. I noen tilfeller har avdøde gitt uttrykk for egne ønsker som omhandler sin gravferd, og dette bør respekteres så langt det er mulig. Vi vil hjelpe deg/dere med å planlegge en gravferd som passer for dere.

Her finner du info om gravferd i Indre Fosen kommune hvor vi bl.a. har bilder av alle kirkene.

I følge norsk lov skal gravferden finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet. Hvis dette av ulike årsaker blir vanskelig å rekke, vil vi søke gravferdsetaten om utsettelse.

Hvem skal sørge for gravferden?

Gravferdslovens §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden:

“Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.”

NAV utbetaler en behovsprøvd gravferdshjelp. Vi hjelper til med å fylle ut søknad til NAV i forbindelse med transportstøtte.

For nærmere info anbefaler vi nav.no stønad ved gravferd og båretransport og skjema og søknad

KIRKELIG GRAVFERD

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt.

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan en kirkelig seremoni vanligvis vil foregå.

 • Inngangsmusikk*

 • Klokkeringing

 • Preludium (solospill eller forspill til salme)

 • Salme

 • Inngangsord

 • Inngangsbønn

 • Minneord

 • Korte hilsener, dikt, kranspålegging*

 • Solospill eller salme*

 • Skriftlesing

 • Salme (kan utelates hvis det er salme etter minneord)

 • Tale

 • Bønn

 • Herrens bønn

HUMANISTISK GRAVFERD

Dette er et forslag til en humanistisk seremoni ved gravferd. Vi samarbeider med Humanetisk forbund når det gjelder disse gravferdene.

 • Forhåndsmusikk

 • Klokkeringing

 • Musikk / solosang / fellessang

 • Minneord

 • Personlig hilsen

 • Tale

 • Musikk / solosang / fellessang

 • Opplesing (dikt eller lignende)

 • Musikk / solosang / fellessang

 • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i seremonirommet

LIVSYNSNØYTRAL GRAVFERD

Dette er en gravferd som ikke er bygd på et spesielt tros- eller livssynssamfunn.

Du som pårørende er selv ansvarlig for å velge et passende lokale for gravferden. Vi i Begravelsesbyrået hjelper deg med dette og har gode kunnskaper om hva som er mulig å få til.

I Rissa her vi et godt egnet seremonirom.

De pårørende kan selv velge hvem de vil skal lede seremonien. Dette kan være et familiemedlem, noen fra bekjentskapskretsen eller en person som har erfaring med å påta seg denne type oppdrag. Det er også mulig å sette sammen og styre seremonien uten å ha en egen seremonileder.

Det er viktig at en eventuell seremonileder er innforstått med bakgrunnen for at man ønsker en livssynsåpen seremoni og respekterer dette valget. Begravelsesbyrået kan gi råd til pårørende og anbefale en egnet person til å gjennomføre seremonien på den måten man ønsker.