De fleste begravelsene/ bisettelsene har en kristen seremoni i kirka før selve gravleggingen på gravplassen eller kremasjonen. For innbygger i Indre Fosen kommune som er medlem i Den norske kirke er det gratis å leie kirke med prest og organist inkludert. For utenbygdsboende og ikke med lemmer vil det bli en kostnad.
I Rissa er det et nøytralt seremonirom som kan brukes ved begravelse/bisettelse.
I Indre Fosen er det 9 kirker og 10 gravplasser/ kirkegårder og en kan fritt velge kirke og gravplass.

Fredningstiden for en grav er som hovedregel 20 år, men enkelte felt på Stadsbygd og Hasselvika har en fredningstid på 50 år. Det kan ikke settes en kiste i graven i fredningstiden, men det vil være anledning til å sette ned urner.

For personer som har bostedsadresse i Indre Fosen kommune ved dødstidspunktet er det gratis å gravlegges på våre gravplasser. For utenbygdsboende betales avgift for grav setting og festeavgift må betales i fredningstiden.

Vi tar kontakt med kirkekontoret for å avtale tid og sted for gravleggingen. Vi fyller skjemaet for begjæring om gravlegging i pårørendesamtalen. Her gis det opplysninger om hvem som skal stå for gravleggingen og hvem som skal være fester for graven. Som fester blir en registrert i Indre Fosen kirkelige fellesråds gravregister. Som fester blir en registrert med navn, personnummer, adresse og telefonnummer. Registeret er hjemlet i gravferdslovens forskrift. Registerets formål er å ha oversikt over hvem som er fester for en grav, gravnummer, hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår. Det er fester som har alle rettigheter og ansvar innenfor loven for gravstedet. Som fester av en grav/gravsted vil en motta et festebrev. Feste brevet er gyldig sammen med kvittering for ev. betalt festeavgift der slik avgift skal betales.

Ved dødsfall og kiste gravsetting i Indre Fosen kommune gis det anledning til å feste inntil 2 framtidige kistegraver ved siden av den som skal benyttes. Ved et barns død, kan foreldre feste to graver til seg selv ved siden av. Disse gravene utgjør da et gravsted.

Festeavgift for 20 år må da betales for disse fra feste tidspunkt. Den graven som tas først i bruk er fri for festeavgift i fredningstiden, dvs. i 20 år.

En grav som ønskes bevart utover fredningstiden, må igjen festes. Det gis anledning til å igjen feste for 10 år av gangen inntil det har gått 90 år.

Ved kremasjon vil gravferdsmyndighetene be om utlevering av urnen fra krematoriet. Det vil bli tatt kontakt med pårørende om når de ønsker at urnen skal settes i jorda, dette må skje innen 6 måneder. For kremasjon må en betale en avgift til krematoriet. Urnen blir satt ned i en kistegrav og har samme fredningstid som for kiste, men i en kistegrav er det plass til 8 urner.

Hvis en ønsker at asken skal spres, må en søke fylkesmannen. Dette kan vi være behjelpelig med hvis dere ønsker det.

Det er navna minnelunder på Stadsbygd, Frengen, Rein, Leksvik, Vanvikan og Rissa kirkegårder, men det er planer om å anlegge minnelunder på alle gravplasser i Indre Fosen kommune.

Er en fester for mange graver, kan en søke fellesrådet om symbolsk flytting av gravstedet, dvs at en samler flere navn på et gravminne og sletter de gravene som disse navnene har stått på. En får da kun en grav å feste. En kan også søke om symbolsk flytting fra en gravplass til en annen der en fra før har festet grav.