Møter livet og døden med respekt og verdighet

Jan Åge Rennan og Anne Lise Svendsen eier og driver Rissa Begravelsesbyrå AS. Det har de gjort siden 2016 da de overtok etter Steinar Jenssen.

I fem år før Jan Åge ble daglig leder, ar­beidet han hos Jenssen og fikk opplæ­ring og innblikk i hva jobben innebærer . Yrkesbakgrunn som ambulansesjåfør var også en god ballast å ha med seg. Han var forberedt på hva han måtte for­sake hvis han bestemte seg for å si ja til å over ta byrået. Ha n for stod også at jobben ville medføre vanskelige situa­sjoner. Ensomheten i yrket var han også klar over. Men mest av alt visste han at hans framtidige jobb vil le bety møter med mennesker.

Og det er disse møtene Jan Åge synes er givende og meningsfylte. Det er vik­tig for han å skape et tillitsforhold slik at de pårørende føler at de blir tatt godt vare på fram mot begravelsesdagen. Når så dagen for det endelige farvel kommer, har han sammen med de etterlatte lagt til rette for at avskjeden skal bli verdig og god.

Jan Åge møter mennesker i sorg. De sørgende har mistet et kjært familie­ medlem. Noen ganger er sorgen mild fordi døden var en naturlig slutt på et langt liv. Andre ganger er sorgen og smerten ikke til å bære fordi de etter­latte ser ingen mening i at deres kjære ble brått revet bort. Når noen selv velger å forlate dette livet, er virkeligheten ekstra tung for de sørgende. Men uan­sett omstendigheter rundt et dødsfall må representanten for begravelsesby­rået være både profesjonell og med­ menneskelig.

– Respekt, ydmykhet og verdighet er grunnleggende holdninger i møte med mennesker som nettopp har mistet noen de var nært knyttet til. Ingen situasjon er lik. Vi mennesker er så for­skjellige. Noen er ikke redd for å vise følelser. Andre er mer reserverte. Jeg må bruke intuisjon og prøve å finne de riktige ordene. Det viktigste er nok å være ekte. Være naturlig. Være seg selv.

– Og det klarer du?
-Det får andre bedømme, men jeg legger vekt på å få til en god relasjon til de menneskene jeg møter i jobben min. En ufravikelig regel er at alle skal behandles likt. Men ingen er ufeilbar, og jeg lærer noe nytt hver dag .
Forteller Jan Åge. I fjor hadde han nær­mere 70 begravelser. Enkelte ganger skjer det flere dødsfall bare i løpet av ei uke. Da er det travle dager . Så kan han ha rolige stunder i en lengre periode. Men det spesielle med jobben er at han aldri vet når han må rykke ut.
Døden kommer alltid uanmeldt. Jan Åge må være tilgjengelig alle dager året rundt. I sommer har han hatt fire feriedager.

-Det får holde, smiler han og legger til at det er en del av jobben å måtte avstå fra lange ferier.

Som eneste ansatt må han stole på seg selv. Heldigvis hjelper samboer Anne Lise til med en del praktiske gjø­re mål før begravelsesdagen.

Det kan føles ensomt å drive et begra­velsesbyrå alene. Mange inntrykk skal bearbeides. Og taushetsplikten tillater ikke at han deler opplevelsene med noen. Når Jan Åge har sterke opple­velser, kan det være vanskelig å glemme. Hendelser fester seg i min­net. Men han

finner avkobling gjennom trening. Er interessert i fotball og idrett. Hverdagens daglige små og store gjøremål normaliserer livet.

-Du kommer nært inn på døden gjennom jobben din. Tenker du mye på døden selv?
– Man gjør seg jo en del tanker, og dess eldre man blir, dess mer naturlig er det vel å tenke på døden. Man for­undres over livet, hvor tilfeldig mye synes å være. Noen dør som barn, noen som ung, andre blir mette av dage og ønsker å dø.

-Men for å stå i denne jobben kan man kanskje ikke filosofere altfor mye. Jeg tror på livet her og nå. Det som kommer etterpå vet ingen svaret på. Sier Jan Åge . Blikket er fast. Vennlig og imøtekommende. Med respekt og ver­dighet møter han daglig livets realite­ter.

Tekst/foto : Vigdis Schei